CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Za poskytované právní služby je možno s klientem sjednat odměnu za úkon právní služby smlouvou nebo mimosmluvně.

Mimosmluvní odměna je klientovi účtována dle vyhl. č. 177/1996 Sb. (Advokátní tarif) s tím, že s klientem se nesepisuje smlouva o právním zastoupení. Zastoupení je převzato toliko na základě plné moci.

Smluvní odměna je sjednávána advokátní kanceláří inviduálně podle každého případu. Lze sjednat odměnu hodinovou, paušální odměnu či odměnu stanovit jiným způsobem např. bude závislá na výsledku sporu.

Advokát není plátcem DPH.

Vybrané ceny právních služeb:

za úschovy finančních prostředků je obvykle účtována částka 2.000,-Kč v případě, že se jedná o úschovu finančních prostředků do výše 500.000,-Kč. V ostatních případech je účtována částka 4.000,-Kč. V případě, že je realizace úschovy spojena s úkony, které je nutno učinit nad rámec běžné úschovy, je odměna přiměřeně navýšena právě s ohledem na rozsah a množství těchto úkonů.